cart icon 0 0,00 
 • Twój koszyk jest pusty :(

Babo kosmetyki naturalne

www.babo.com.pl

Regulamin konkursu na ROZDANIE MAJOWE

organizowanego przez

Sklep Internetowy www.babo.com.pl

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Akcja organizowana jest przezBiolab Roksana Rudzka, ul Bulwar Dedala 1/3, 54-130 Wrocław, nip NIP. 4970016943, REGON 080375321 adres poczty elektronicznej: kontakt@babo.com.pl, do której należy marka BABO kosmetyki naturalne (zwany dalej Organizatorem).
 2. Konkurs zostanie opublikowany w dniu 14.04.2024 r. na Instagramie babokosmetyki.
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. Konkurs zostanie przeprowadzony na Instagramie www.instagram.com/babokosmetyki/
 4. Uczestnicy, którzy przystąpią do akcji akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych(Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
 6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatorów oraz ich najbliższa rodzina.
 7. Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2 Definicje

Jeżeli w treści Regulaminu nie wskazano inaczej, niżej wskazane wyrażenia mają następujące znaczenie:

 1. Organizator– Biolab Roksana Rudzka, ul Bulwar Dedala 1/3, 54-130 Wrocław, nip NIP. 4970016943, REGON 080375321
 2. Uczestnik – osoba biorąca udział w konkursie, będąca osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub osobą nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych- za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; mająca ukończone 18 lat.
 3. Sklep internetowy– sklep dostępny pod adresem babo.com.pl;
 4. Konkurs – akcja promocyjna, w której borą udział Uczestnik, a której zasady określone są w niniejszym Regulaminie;
 5. Regulamin– niniejszy regulamin Konkursu;
 6. Regulamin Sklepu– regulamin sklepu dostępnego pod adresem babo.com.pl.

 

§ 3 Warunki Akcji

 1. Konkurs trwa od 3.05.2024 r. do 19.05.2024 r
 2. Konkurs zostanie opublikowany w dniu 20.05.2024 r. na Instagramie babokosmetyki.
 3. Nagrodą w konkursie jest Wypełniający Olejek do Biustu 15ml + 1 produkt niespodzianka.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 20.05.2024 r., za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Instagramie.
 5. Zadanie konkursowe polega na:
  – oznaczeniu 2 osób w komentarzu pod postem konkursowym na Instagramie,
  – zaobserwowanie na Instagramie konta babokosmetyki,- odpowiedzi na pytanie „Bez jakiego rodzaju produktu do ciała nie wyobrażasz sobie lata i dlaczego?” Produkty, które można nie wymienić nie muszą być z oferty BABO.- udostępnieniu postu konkursowego w relacji i oznaczeniu @babokosmetyki
 6. 3 osoby, które otrzymają po jednym zestawie: Wypełniający Olejek do Biustu 15 ml oraz 1 produkt niespodziankę zostaną wyłonione przez jury w składzie Roksana Rudzka, Piotr Rudzki, w sposób losowy.
 7. Przez przystąpienie do konkursu rozumie się oznaczenie 2 osób w komentarzu pod postem konkursowym na Instagramie, zaobserwowanie na Instagramie konta babokosmetyki, odpowiedź w komentarzu na pytanie konkursowe „Bez jakiego rodzaju produktu do ciała nie wyobrażasz sobie lata i dlaczego?” Produkty, które można nie wymienić nie muszą być z oferty BABO, oraz udostępnienie w relacji posta konkursowego i oznaczenie @babokosmetyki.
 8. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do odmowy wydania nagrody.
 9. Organizator zastrzega sobie wysyłkę towarów w okresie 10 dni roboczych od otrzymania adresu wybranego Paczkomatu od uczestnika poprzez wiadomość prywatną na Instagramie.

 

§ 4 Ochrona danych osobowych Uczestników

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Biolab Roksana Rudzka, ul Bulwar Dedala 1/3, 54-130 Wrocław, nip NIP. 4970016943, REGON 080375321
 2. Dane osobowe podane przez Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu,  a także w celu wysłania zamówienia, jak również w celach kontaktowych.
 3. Dane osobowe nie będą przekazane podmiotom trzecim, za wyjątkiem danych osobowych Uczestników, które mogą zostać przekazane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej celem dostarczenia nagrody.
 4. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Prawo do żądania usunięcia danych może być ograniczone w czasie z uwagi na uzasadniony interes Administratora- w związku z możliwością dochodzenia roszczeń.
 7. Podanie danych osobowych, a także zachowanie przez Administratora prawa do przetwarzania tych danych jest konieczne do organizacji niniejszego Konkursu.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, bez podawania przyczyn.
 2. Zmiana Regulaminu może dotyczyć w szczególności zmiany terminów, obowiązujących w Akcji, a także zmiany rodzaju nagród, przewidzianych za poszczególne miejsca.
 3. Zmieniony Regulamin zaczyna obowiązywać niezwłocznie po jego opublikowaniu.
 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Sklepu, dostępny pod adresem: www.babo.com.pl

 

 

 

 

 

X
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu